Bear fetish

Bear fetish

Zuni stone carved bear

Made by Sammy Smith

Zuni

    $84.00Price